>

Dokumenti

Javna nabava
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Sprječavanje sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
l. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020 godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Registar ugovora

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ u svojstvu javnog naručitelja objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora (PDF)
Registar ugovora (XLSX)